Finns det en röd tråd?

Läsbara och läsvärda texter har en röd tråd, vilket betyder att texten hänger ihop på ett logiskt sätt. Lägg tid på att formulera inledningen eftersom den fångar läsarens nyfikenhet och intresse. Dela in din text i stycken och markera nytt stycke med blankrad eller indrag. Styckeindelningen hjälper läsaren att urskilja textens sammanhang. Variera meningslängden, dvs. blanda korta och långa meningar för att skapa rytm och flyt i texten. Stryk onödiga ”transportsträckor” och upprepningar. Skilj på talat och skrivet språk, dvs. undvik talspråk i formella texter. Lägg tid på att formulera slutet. ”Knyt ihop säcken”, lyft fram det viktiga och tänkvärda.

Sambandsord

Använd dig av sambandsord, dvs. ord som fogar samman texten så att läsaren lätt kan följa den röda tråden. Granska dina texter och se vilka sambandsord du använder. Använder du mest sambandsordet och? Behöver du variera? Här är några förslag:

Tillägg – och, vidare, också, ytterligare, nästa, framför allt, dessutom

Orsak och verkan – därför, på grund av, alltså, till följd av, det beror på, eftersom, i och med, på grund av, orsaken är

Sammanfatta – sammanfattningsvis, avslutningsvis, till sist/ till slut, slutligen

Jämföra – också, likaså, på liknande sätt, på samma sätt

Tid – först, sedan, efteråt, därefter, samtidigt, tidigare

Motsättning – å ena sidan, å andra sidan, emellertid, omvänt, tvärtemot, dock

Exemplifiera – till exempel, exempelvis, bland annat, det vill säga, det visar, med andra ord

Variera meningslängden

Skriv inte för korta meningar för då kan texten bli ”hackig”, vilket leder till att läsaren har svårt att följa den röda tråden. För att få ”flyt” i texten behöver du variera meningslängden; mix av korta och långa meningar.

Utan skiljetecken blir det kaos i texten! Punkt, kommatecken, utropstecken etc. leder läsaren och styr tempot i texten. Genom att variera skiljetecken varieras längden på meningarna och du undviker att rada huvudsatser på varandra med enbart kommatecken emellan. Satsradning gör texten svår att läsa och förstå.

Bygg din text genom att sätta punkt, frågetecken eller utropstecken mellan huvudsatserna. Om din text består av många korta meningar är bindeord bra att använda. Det är (konjunktioner och subjunktioner) småord som håller samman meningar exempelvis och, men , eller, så, eftersom.  Exempel finns i boken Svenska Impulser 1, sid 258. 

Styckeindelning

När du skriver behöver du göra en genomtänkt styckeindelning för att underlätta för läsaren. Styckeindelning ökar läsbarheten och textens struktur framgår. Testa och läs en text utan stycken. Visst blir den svårläst?

Så här kan du tänka när du ska dela in texten i stycken:

  • När texten behandlar något nytt
  • En ny tanke
  • Nytt ämne
  • En bra grundregel att ha i minnet är att varje stycke berör en huvudtanke.

Det finns två sätt att markera nytt stycke: indrag eller blankrad. Läs mer i läroböckerna vi använder:

Svenska Impulser 1, 2 och 3; se register

Världens kortaste handbok