Om

Elever från olika program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg lär sig om hållbar utveckling och Agenda 2030 i svenskämnet och arbetar i projektform för att skapa innovationer för en hållbar framtid. Det handlar om ett upplevelsebaserat arbetssätt där de är aktiva medskapare i lärprocesserna och i samhällsutvecklingen. Genom teamwork skapas verkliga lösningar för hållbar utveckling. Undervisningen är dynamisk, vilket betyder att eleverna lär sig på olika platser både i och utanför skolan och de arbetar på varierande sätt. Undervisningen är mestadels åldersblandad, ofta tillsammans med andra skolor och skolstadier och alltid tillsammans med omgivande samhällsaktörer, vilket är jättebra. Det är så det ser ut och fungerar i omvärlden. Projektet kan vara lokala, men också nationella och internationella.

Skönlitteraturen och elevernas erfarenheter/intressen/livsvärldar är båda viktiga kunskapskällor i undervisningen och genom att blogga stärks den digitala kompetensen; hur vi på ett tryggt sätt kan kommunicera och samarbeta digitalt; både lokalt och globalt, om hur vi ska bemöta varandra, om källkritik, upphovsrätt och hur vi kan vara med och lösa komplexa samhällsproblem och förverkliga idéer.

Ett delsyfte är att bidra till andras lärande genom att dela med oss av ett arbetssätt där alla inkluderas, engageras och kan genom medskapande lyckas utifrån olika behov och förutsättningar. Vårt arbetssätt vänder upp och ner på traditionell undervisning och specialundervisning och fokuserar på god utbildning för alla, vilket är mål 4 i Agenda 2030. Vi vill, förutom att dela med oss av våra berättelser, också bidra till att fler elever lär sig om de globala målen och hållbar utveckling, vilket i synnerhet berör delmål 4.7 i Agenda 2030.

Vi arbetar utifrån följande vision som gäller för alla skolor i Trelleborgs kommunTrelleborg – en skolkommun att räkna med
Mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar.

Pedagogisk koppling

Genom arbetet med bloggen stärks grunden för det livslånga lärandet. Ny teknologi, förändringar i skola och arbetsliv och samhällsliv ställer nya krav på våra kunskaper och förmågor. Bloggen, som en central del i undervisningen, kopplas samman med den reviderade läroplanen (2018) och ämnesplanen i svenska och syftar till att stimulera och stärka:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer.
  • språk-, läs- och skrivförmågan.
  • förmågan att ta ansvar och ta egna initiativ samt att arbeta på egen hand och tillsammans med andra.
  • förmågan att söka, välja ut, kritiskt granska samt bearbeta och använda information på olika sätt.

Upphovsrätt

Kristina Alexanderson, cfef för internet i skolan har hjälpt oss att komma igång med lärandet om upphovsrätt.  Tillsammans utforskar vi CC-licenserna för att lära oss hur vi får använda licensierat material. CC tar inte bort upphovsrätten, men visar hur materialet får användas av andra (Skolverket, Creative Commons i skolan). 

Allt material som publiceras på vår blogg är antingen producerat av oss eller Creative Commons-licensierat. Om det varken är det ena eller andra har vi frågat om lov innan vi använder någons material. Vi lär oss mer om upphovsrätten och att redovisa de källor vi använder (text, bild, film, ljud m.m.). Vårt material får delas vidare, men hänvisa till vår blogg. Delas materialet vidare ska det vara i den ursprungliga versionen.

Vi lär oss för livet och hoppas du vill följa med på ett spännande äventyr; hur våra berättelser skapar förändring, bidrar till hållbar utveckling och hur vi blir stjärnor på webben. Förhoppningsvis inspirerar vi fler till att lära sig om webbpublicering och att bli aktiva medskapare till vår gemensamma framtid.

Maria Glawe

Ansvarig för bloggen är Maria Glawe