Om

Elever från olika program på Söderslättsgymnasiet arbetar i team tillsammans med mig Maria Glawe; förstelärare och speciallärare. Utifrån ett designorienterat perspektiv arbetar eleverna i projektform i svenska och svenska som andraspråk som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, digital kompetens och critical literacy.

Det handlar om ett upplevelsebaserat arbetssätt där eleverna är aktiva medskapare i lärprocesserna och i samhällsutvecklingen. Genom teamwork skapar de verkliga lösningar för hållbar utveckling. Eleverna arbetar åldersblandat, ofta tillsammans med andra skolstadier och alltid tillsammans med omgivande samhällsaktörer, vilket är jättebra. Det är så det ser ut och fungerar i omvärlden.

Huvudsyftet med bloggen är att utveckla kunskaper i svenskämnet; stärka literacyutvecklingen och samtidigt utveckla andra viktiga framtidskompetenser; 21st Century Competencies. Bland annat fungerar skönlitteraturen och våra erfarenheter/intressen/livsvärldar som kunskapskälla i undervisningen och genom att blogga stärks den digitala kompetensen; hur vi på ett tryggt sätt kan kommunicera och samarbeta digitalt; både lokalt och globalt, hur eleverna ska bemöta varandra, om källkritik, upphovsrätt och hur de kan lösa komplexa samhällsproblem och förverkliga idéer. Eleverna får välja om de vill blogga anonymt, med sitt namn eller med ett alias. Det går bra vilket som.

Ett delsyfte är att bidra till andras lärande genom att dela med oss av ett arbetssätt där alla inkluderas, engageras och kan genom medskapande lyckas utifrån olika behov och förutsättningar. Vårt arbetssätt vänder upp och ner på traditionell undervisning och specialundervisning och fokuserar på god utbildning för alla, vilket är mål 4 i Agenda 2030. Vi vill, förutom att dela med oss av våra berättelser, också bidra till att fler elever lär sig om de globala målen och hållbar utveckling.

Vi arbetar utifrån följande vision som gäller för alla skolor i Trelleborgs kommun:

Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Pedagogisk koppling

Genom arbetet med bloggen stärks grunden för det livslånga lärandet. Ny teknologi, förändringar i skola och arbetsliv och samhällsliv ställer nya krav på våra kunskaper och förmågor. Bloggen, som en central del i undervisningen, kopplas samman med den reviderade läroplanen (2018) och ämnesplanen i svenska och syftar till att stimulera och stärka:

  • nyfikenhet, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling och skapa värde för andra individer.
  • språk-, läs- och skrivförmågan.
  • förmågan att ta ansvar och ta egna initiativ samt att arbeta på egen hand och tillsammans med andra.
  • förmågan att söka, välja ut, kritiskt granska samt bearbeta och använda information på olika sätt.

Upphovsrätt

Kristina Alexanderson, cfef för internet i skolan och ansvarig för Webbstjärnan har hjälpt oss att komma igång med lärandet om upphovsrätt.  Tillsammans utforskar vi CC-licenserna för att lära oss hur vi får använda licensierat material. CC tar inte bort upphovsrätten, men visar hur materialet får användas av andra (Skolverket, Creative Commons i skolan). 

Allt material som publiceras på vår blogg är antingen producerat av oss eller Creative Commons-licensierat. Om det varken är det ena eller andra har vi frågat om lov innan vi använder någons material. Vi lär oss mer om upphovsrätten och att redovisa de källor vi använder (text, bild, film, ljud m.m.). Vårt material får delas vidare, men hänvisa till vår blogg. Delas materialet vidare ska det vara i den ursprungliga versionen.

Vi lär oss för livet och hoppas du vill följa med på vårt spännande äventyr; hur våra berättelser skapar förändring, bidrar till hållbar utveckling och hur vi blir stjärnor på webben. Förhoppningsvis inspirerar vi fler till att lära sig om webbpublicering och att bli aktiva medskapare till vår gemensamma framtid.

Maria Glawe

Ansvarig för bloggen är Maria Glawe