Diarienummer KS 2017/281
Yttrande
Trelleborg 2018-03-22

Vi läser svenska på Resurscentrum på Söderslättsgymnasiet och har inbjudits, genom ett Real Case – lärande för hållbar utveckling, att lämna yttrande på förslag till klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun. Eftersom vi inte haft möjlighet att sätta oss in i alla åtgärdsförslag, har vi inriktat yttrandet på medborgardialogen; åtgärdsförslag för att vara förberedda på klimatförändringarna och hur de kan hanteras genom medborgardialog. Yttrandet rör barn och ungas perspektiv, vilket kommunen använder sig av inför beslut, det vill säga barnens bästa och delaktighet.

Planen är mycket bra skriven, relativt lätt att förstå och bilda sig en uppfattning av. Upplägget gör det enkelt för alla att följa med i texten. Det märks tydligt att planen är riktad till allmänheten och det känns som om att någon tänkt på att personer som inte är professionellt insatta i frågorna skall kunna läsa planen och skapa sig en uppfattning utan några problem. Ett stort plus är sidan där alla begrepp som kan vara svårbegripliga förklaras. Vi tycker även om citatet på sidan 9: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” (Ban Ki-moon). Den upplyser oss om att det är dags att göra något åt problemet.

Yttrande gällande Medborgardialog (s.22)

Upprätta en kommunikationsplan för hur kommunen på bästa sätt ska kunna föra dialog med kommuninvånarna om klimatanpassningsfrågorna

Att upprätta en kommunikationsplan för att involvera invånarna i Trelleborgs kommun tycker vi är en mycket bra idé. Det är viktigt att alla får kunskap och är delaktiga i klimatfrågorna även fast man inte är professionellt insatt i just de frågorna. Det är viktigt att tänka på att om man anordnar föreläsningar eller “skriftligt material” för att nå ut till kommunens invånare är det viktigt att använda ett språk som är begripligt för personer som inte är insatta i klimatfrågorna och dess begrepp. Ett förslag på hur man kan gå tillväga är att åka ut till skolor och informera om hur viktigt det är att lära sig om klimatproblemen. Man bör även informera om kommunikationsplanen och dess fördelar. Vi alla måste hjälpa till om det ska kunna bli någon förändring.

Involvera medborgarna – unga som äldre! Skapa ett forum där medborgare kan lämna in idéer om vilka klimatanpassnings- åtgärder som behöver uträttas

En mycket bra ide! För om man nu vill få med kommunens invånare kan man inte göra det på något bättre sätt än att låta dem själva komma med förslag på lösningar och även berätta om problem i deras närmiljö. När vi tänker “forum” kopplar vi det till internet vilket såklart intresserar unga, men känslan finns att man riskerar att “tappa” den äldre generationen. Om det inte är ett internetforum som är tanken, kan det vara bra att i planen redogöra för vad slags forum det är. Dessutom bör det i planen förklaras hur man vill att invånarna ska göra för att lämna idéer. Överlag är denna lösning genialisk för som alltid är det enklare att nå en lösning om man jobbar tillsammans. Om alla hjärnor jobbar tillsammans unga som äldre så kan man anpassa planen för både de unga och äldre. Människor jobbar helt enkelt bättre i grupp.

Publicera en junior klimatanpassningskampanj som både kan involvera tryckt material men även innovativa illustrationer

Eftersom barnen är vår framtid är det viktigt att lära dem om klimatfrågorna. Vi tror inte att “tryckt material” tilltalar minderåriga, i så fall tycker vi att man bör satsa på ”innovativa illustrationer”. Om man nu skulle anordna en kampanj för våra framtida vuxna tycker vi att informationen skall vara anpassad till deras förmågor, bland annat bör svåra begrepp skalas bort. Ett förslag på kampanj för den yngre generationen skulle kunna vara en temadag med just tema “klimat” i stadsparken. En temadag där barn nästintill får leka med klimatfrågorna och använda sina kreativa sidor. Ännu ett förslag är att man skulle kunna göra en “miniplan” för yngre, så de också kan ta del av hur vårt klimat ser ut och hur de vuxna arbetar. Barn gillar att titta på bilder så det skulle vara bra om man tryckte bilder på klimatanpassningen, så om barnen inte kan läsa så kan de iallafall se på bilderna och skapa en uppfattning om situationen. Man ska helt enkelt göra det begripligt för barnen att förstå vad man menar med kampanjen.

Kontinuerlig medvetandegöra och utbilda kommuninvånarna om det egna ansvarets betydelse när det gäller klimatförändringar

Denna fråga är viktig! Vi tror det är bra att trycka på att just Trelleborgs kommun är en av de mest utsatta kommunerna i södra Sverige eftersom att vi har så nära till vattnet. Med klimatförändringarna kommer faror och diverse problematiska situationer, allra främst för de som är bosatta längs med kusten. Om ett visst antal år kommer de kanske stå utan boende på grund av havshöjningen. Vi tror att om man utförligt berättar för invånarna om konsekvenserna kommer de flesta börja ta sitt ansvar. Dessutom inkluderas många unga vuxna på grund av att man redan håller på att läsa om detta i skolan.

Elever från Samhällsvetenskapliga programmet, barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet