Ungas delaktighet och medskapande för en hållbar samtid och framtid

Av kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling i Trelleborg fick vi i ett team/grupp möjlighet att ta del av förslaget till klimatanpassningsplan och ta oss an uppgiften att skriva ett remissvar. Uppgiften är designad som ett Real Case – ett värdeskapande projekt som kopplas samman med lärande för hållbar utveckling.

I undervisningen arbetar vi i olika grupper med olika Real Case som kopplas till hållbar utveckling och Agenda 2030. Syftet är att vi ska utveckla våra språkliga förmågor; kommunicera på olika sätt med varandra och med omvärlden. Vi ska också lära oss mer om hållbar utveckling och hur vi genom de kunskaper vi utvecklar i kursen svenska 1 eller 2, kan användas för att påverka vår egen framtid och vår gemensamma framtid. Här är planen vi tagit del av, samtalat om, reflekterat över och slutligen skrivit ett yttrande kring:Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018 – remissversion

Den 29 maj besöker Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare och Fairtrade City-samordnare, oss i undervisningen. Då är det genrep inför torsdagens POP UP- undervisning (31/5) i mediateket. Anitha berättar också om kommunal demokrati.

Den 31 maj, i samband med Skåne Innovation Week 2018, kommer vi att genomföra muntliga presentationer som visar upp vårt arbete och lärande. Tanken är att vi ska dela med oss och bidra till varandras lärande och utveckling. Vi möts över programgränserna och förenas kring något gemensamt och det är att vi ska öka vår måluppfyllelse i svenska samtidigt som vi lär oss viktiga saker för livet.

Glädjande nyheter från Anitha Ljung: I regionala utvecklingsnämndens yttrande framgår att de anser att medborgardialogen är värdefull och tyder på nytänkande. De är intresserade av att ta del av våra synpunkter. Dessutom vill Länsstyrelsen också ta del av synpunkterna.

Region Skåne ser det som bra och värdefullt, men också nytänkande, att även medborgardialogen lyfts fram i planen. Att göra medborgarna delaktiga i klimatanpassningsplanen skapar förutsättningar för förståelse och acceptans för åtgärderna. Delaktighet är också i sig en viktig hälsofrämjande faktor i sig. Det är också föredömligt att kommunen anlägger ett Barnperspektiv på planen. Det är ju också en avgörande framtidsfråga för barnen. Därför har kommunen utsett ett gymnasium som remissinstans för den planen. Det vore intressant att ta del av de synpunkter som ungdomar lämnar.